top of page
  • Bensu Özdemir

Yabancı Veri Sorumluları Türkiye’de Veri Sorumlusu Temsilcisi Atamak Zorunda

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişileri bağlayan yükümlülükleri, usul ve esasları düzenlemektedir.


Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun (GDPR) 27’nci maddesine benzer şekilde, KVKK ve Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik uyarınca, Türkiye’de yerleşik olmayan ancak Türkiye’de bulunan ilgililerin kişisel verilerini işleyen veri sorumlularının (“Yabancı Veri Sorumluları”), Veri Sorumlusu Temsilcisi (“Temsilci”) atama yükümlülüğü bulunmaktadır.


Temsilci, Türkiye’de yerleşik olması gerekliliğinin yanısıra tüzel kişi veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır. Temsilci’ye, asgari olarak, aşağıdaki yetkiler tanınmalıdır:


· Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme,

· Kurum tarafından veri sorumlusuna yöneltilen talepleri veri sorumlusuna iletme, veri sorumlusundan gelecek cevabı Kuruma iletme,

· Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilerin veri sorumlusuna yönelteceği başvuruları veri sorumlusu adına alma ve veri sorumlusuna iletme,

· Kurum tarafından başkaca bir esasın belirlenmemiş olması halinde; ilgili kişilere veri sorumlusunun cevabını iletme,

· Veri sorumlusu adına Veri Sorumluları Siciline ilişkin iş ve işlemleri yapma.


Temsilci, Yabancı Veri Sorumlusu tarafından alınacak bir atama kararı ile atanmalıdır.


Atama Kararı, Temsilci’nin yetkileri ile birlikte hem Yabancı Veri Sorumlusu’nun hem de Temsilci’nin adı/unvanı ve açık adresini içermelidir.


Son olarak bu Atama Kararı, imzalandığı ülkeden apostilli ve noter onaylı olarak Temsilci’ye gönderilmelidir.


Temsilci atanması için mevzuatta belirli bir süre öngörülmemiştir. Bununla birlikte, Temsilci’nin atacağı ilk adım, Yabancı Veri Sorumlusu’nu Veri Sorumluları Siciline kaydetmek olacağından; Veri Sorumluları Siciline kayıt için öngörülen sürenin (31 Aralık 2021), Türkiye’de Temsilci atanması için de geçerli olduğu kabul edilmektedir.


Yukarıda bahsedilenlere ek olarak, veri sorumlularının ilgili kişilerden gelen ve diğer kişisel veriler ile ilgili talepleri süresi içinde ve etkili bir şekilde alma, cevap verme ve sonuçlandırma yükümlülükleri bulunduğundan, birçok yabancı veri sorumlusu 2020-2021 yıllarında Temsilci atamalarını gerçekleştirmiştir. Bu nedenle, Türkiye’den kişisel veri elde eden Yabancı Veri Sorumluları, riskleri önlemek için gecikmeden Temsilci atamasını gerçekleştirmelidir.


KVKK kapsamında, Temsilci atanmaması halinde bir yaptırım öngörülmemiştir. Ancak Yabancı Veri Sorumluları’nın, Temsilci atanmaması sebebiyle, ilgili kişilerden gelen ve diğer kişisel veriler ile ilgili talepleri süresi içinde ve etkili bir şekilde alma, cevap verme ve sonuçlandırma yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, bu durum ilgili kişilerin Kurum nezdinde şikayet yoluna başvurmalarına ve veri sorumlusuna 1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası verilmesine yol açabilecektir.


Ayrıca, eğer Yabancı Veri Sorumlusu, Temsilci atamaz ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar Veri Sorumluları Siciline kaydolmazsa, hakkında 1.966.862 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir. Kurum’un veri sorumlusunun veri işleme faaliyetlerini durdurma kararı vermesinin mümkün olduğu da unutulmamalıdır.


31 views0 comments

Comments


bottom of page